VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Danh mục

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Quyết định 953-2000-QD-BGTVT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG

Thông tư 46-2015-TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

TT Số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012

Nghị định của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1 2 >