Dự án: Vận chuyển và lao lắp đặt dầm SuperT tại cầu Đông Sơn, Bắc Giang.