Dự án: Vận chuyển tàu - thuộc dự án chuyển đổi công năng tàu khai thác khoáng sản thành tàu du lịch, du thuyền