Dự án: Vận chuyển, nâng hạ MBA 220kV-250MVA từ Đông Anh - Cần Thơ