Dự án: Vận chuyển, nâng hạ, kích kéo máy 63MVA tại trạm 110kV Bá Thước - Thanh Hóa