Dự án: Vận chuyển MBA 220kV - 125MVA TBEA từ trạm biến áp 220kV Nghi Sơn đến trạm biến áp 220kV Nông Cống