Dự án: Vận chuyển, lao lắp, cẩu phục vụ xây dựng dự án cầu Bạch Đằng