Dự án: Vận chuyển, kích kéo, nâng hạ, di chuyển và đảo máy biến áp 40MVA và máy biến áp 63MVA -110kV của trạm 110kV Thái Bình.