Dự án: MJCT vận chuyển hàng vạn máy xây dựng, thiết bị phục vụ thi công qua mỗi năm.